Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

Жонжго эгч  сургалт
Өрхийн амжиргаааны түвшинг шууд илэрхийлэх, орлогын талаарх мэдээлэл аргачлал байхгүй үед түүнийг орлохуйц үзүүлэлтүүдийг ашиглан өрхийн амжиргааны түвшний үнэлгээг хийж, түүний үр дүнг үндэслэн төрөөс үзүүлэх нийгмийн тусламж, үйлчилгээнд хамруулах зорилтот бүлгийг сонгох, өрхийг амжиргааны түвшингээр нь эрэмбэлсэн өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг шинэчлэх зорилго бүхий “Өрхийн амжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа”-ны ажлын хэсгийнхэн, амжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх сургалт зохион байгуулагдлаа.

Сэтгэгдэл бичих