Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ, БУЛГАН, ДАШБАЛБАР, МАТАД, СЭРГЭЛЭН, ХАЛХГОЛ СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА. Нэг. Нийтлэг зүйл 1. Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2, 3, 5 дугаар бүлэгт заасныг үндэслэн Баян-Уул, Булган, Дашбалбар, Матад, Сэргэлэн, Халхгол сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн сул […]

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 2017 оны 04-р сарын 05. ДОРНОД АЙМГИЙН ХАЛХГОЛ СУМЫН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ, ГУРВАНЗАГАЛ, МАТАД, ЦАГААН-ОВОО, ЧОЙБАЛСАН СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА. Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2, 3, 5 дугаар заалтыг үндэслэн Дорнод аймгийн Халхгол сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч, […]