Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

Матад сумаа орчин үеийн дэлхийн суурин газрын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн, нутаг орны хөгжлийн асуудлаар олон улсын болон дотоодын байгууллага, хүмүүсийн үүсгэл санаачилгыг нэгтгэн зохион байгуулж, цогц төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар Монгол Улсын шилдэг жишиг сумд хүргэн ажиллахад ЭРХЭМ ЗОРИЛГО оршино.